การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
911 สด.พ.จ. 29 ม.ค. 2561
912 สด.ช.พ. 29 ม.ค. 2561
913 บชร.4 29 ม.ค. 2561
914 สด.ร.น. 29 ม.ค. 2561
915 มทบ.210 29 ม.ค. 2561
916 สด.น.ค. 29 ม.ค. 2561
917 สด.น.ธ. 29 ม.ค. 2561
918 สด.ต.ง. 29 ม.ค. 2561
919 มทบ.19 29 ม.ค. 2561
920 สด.บ.ร. 29 ม.ค. 2561