การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
921 สด.ร.อ. 29 ม.ค. 2561
922 มทบ.17 29 ม.ค. 2561
923 มทบ.33 29 ม.ค. 2561
924 มทบ.29 29 ม.ค. 2561
925 สด.ต.ร. 29 ม.ค. 2561
926 สด.พ.ง. 29 ม.ค. 2561
927 สด.ย.ส. 29 ม.ค. 2561
928 สด.ส.ฎ. 29 ม.ค. 2561
929 สด.ศ.ก. 29 ม.ค. 2561
930 สด.ส.ข. 29 ม.ค. 2561