การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
931 สด.อ.ย. 29 ม.ค. 2561
932 มทบ.23 29 ม.ค. 2561
933 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 29 ม.ค. 2561
934 สด.ส.ห. 29 ม.ค. 2561
935 สด.อ.ต. 29 ม.ค. 2561
936 สด.ร.ย. 29 ม.ค. 2561
937 ศสท.กส.ทบ. 29 ม.ค. 2561
938 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 29 ม.ค. 2561
939 สด.พ.ช. 29 ม.ค. 2561
940 มทบ.22 29 ม.ค. 2561