การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
941 สด.ป.น. 29 ม.ค. 2561
942 สด.ก.พ. 29 ม.ค. 2561
943 สด.ช.ย. 29 ม.ค. 2561
944 สด.ส.ท. 29 ม.ค. 2561
945 สด.พ.บ. 29 ม.ค. 2561
946 สด.อ.ท. 29 ม.ค. 2561
947 กส.ทบ. 29 ม.ค. 2561
948 มทบ.26 29 ม.ค. 2561
949 สด.ก.บ. 29 ม.ค. 2561
950 สด.อ.จ. 29 ม.ค. 2561