การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
951 สด.อ.จ. 29 ม.ค. 2561
952 บชร.3 29 ม.ค. 2561
953 สด.ก.จ. 29 ม.ค. 2561
954 สด.ก.ส. 29 ม.ค. 2561
955 สด.น.พ. 29 ม.ค. 2561
956 มทบ.35 29 ม.ค. 2561
957 สด.จ.บ. 29 ม.ค. 2561
958 สด.น.ม. 29 ม.ค. 2561
959 สด.ต.ก. 29 ม.ค. 2561
960 มทบ.32 29 ม.ค. 2561