กำหนดการฌาปนกิจ - วัดอาวุธวิกสิตาราม


กำหนดการฌาปนกิจ วัดอาวุธวิกสิตาราม ประจำระหว่างวันที่ 27-6 มีนาคม 2560

ศาลา วันที่จัดงาน ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ฌาปนกิจ/บรรจุ เจ้าภาพ หมายเหตุ
126-02-2017นายยงยุทธ์ ยงถูมิพุทธา02-02-2017นายวานิช อินทรักษ์อุทิศร่าง รพ.ศิริราช
226-02-2017นางอารีรัตน์ ศรีสวัสดิ์04-02-2017พล.ต.อรุณ ศรีอุทัยพระราชทานเพลิง