กำหนดการฌาปนกิจ - วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร ประจำระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2560

ศาลา วันที่จัดงาน ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ฌาปนกิจ/บรรจุ เจ้าภาพ หมายเหตุ
814-08-2017นายเก้าเกี่ย แซ่ลิ้ม19-08-2017เรืออาศตรี วรินทร์ ภู่ศิริกานนนท์