กำหนดการฌาปนกิจ - วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร ประจำระหว่างวันที่ 20-27 กรกฎาคม 2561

ศาลา วันที่จัดงาน ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ฌาปนกิจ/บรรจุ เจ้าภาพ หมายเหตุ
118-07-2018นายกฤษณ์ เลขะกะ23-07-2018นางธัชชนก เลขะกะ
415-07-2018นายวิทยา ซื่อสัตย์21-07-2018นายกันต์ศักดิ์ ซื่อสัตย์
717-07-2018นางทองคำ พนมศร22-07-2018นายอดิศักดิ์ สุขพงษ์
820-07-2018จ.ส.ท.กิตติ คล่องเชิงศร23-07-2018นางวินัย คล่องเชิงศร
1016-07-2018นายพิศาล บุณฑารักษ์21-07-2018นางจงรักษ์ บุณฑารักษ์