กำหนดการฌาปนกิจ - วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร ประจำระหว่างวันที่ 25-2 ตุลาคม 2561

ศาลา วันที่จัดงาน ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ฌาปนกิจ/บรรจุ เจ้าภาพ หมายเหตุ
422-09-2018นางลักษณา อิ่มสวัสดิ์29-09-2018ส.ต.ศักรินทร์ บูรณปัทมะ
521-09-2018นางบุญช่วย มะลิทอง27-09-2018นายทิวา ดวงรัตน์ 26 พักสวด
819-09-2018พ.ต.ต.สมบุญ ขันธลักษณา26-09-2018น.อ.กาญจเนก ทองวชิระ