กำหนดการฌาปนกิจ - วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2560

ศาลา ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ผู้จัดการศพ วันที่จัดงาน ฌาปนกิจ/บรรจุ หมายเหตุ
9 นายสมบูรณ์ ชัยสวัสดิ์ พล.ร.อ.วสันต์ แจ้งยอดสุข 22-06-2017 27-06-2017