กำหนดการฌาปนกิจ - วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ศาลา ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ผู้จัดการศพ วันที่จัดงาน ฌาปนกิจ/บรรจุ หมายเหตุ
1 นายกฤษณ์ เลขะกะ นางธัชชนก เลขะกะ 18-07-2018 23-07-2018
4 นายวิทยา ซื่อสัตย์ นายกันต์ศักดิ์ ซื่อสัตย์ 15-07-2018 21-07-2018
7 นางทองคำ พนมศร นายอดิศักดิ์ สุขพงษ์ 17-07-2018 22-07-2018
8 จ.ส.ท.กิตติ คล่องเชิงศร นางวินัย คล่องเชิงศร 20-07-2018 23-07-2018
10 นายพิศาล บุณฑารักษ์ นางจงรักษ์ บุณฑารักษ์ 16-07-2018 21-07-2018