กำหนดการฌาปนกิจ - วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร ประจำวันที่ 22 กันยายน 2561

ศาลา ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ผู้จัดการศพ วันที่จัดงาน ฌาปนกิจ/บรรจุ หมายเหตุ
1 นางเล็ก ชูเดช นางศุภพร สุวรรณภักดี 20-09-2018 25-09-2018
5 นางบุญช่วย มะลิทอง นายทิวา ดวงรัตน์ 21-09-2018 27-09-2018 26 พักสวด
6 นางวัชราภรณ์ เชื้อวิวัฒน์ นายศิริชัย เชื้อวิวัฒน์ 19-09-2018 24-09-2018
7 นางพชรมนต์ สุวรรณบริรักษ์ นายนพดล สุวรรณบริรักษ์ 18-09-2018 23-09-2018
8 พ.ต.ต.สมบุญ ขันธลักษณา น.อ.กาญจเนก ทองวชิระ 19-09-2018 26-09-2018