กำหนดการฌาปนกิจ - วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ศาลา ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ผู้จัดการศพ วันที่จัดงาน ฌาปนกิจ/บรรจุ หมายเหตุ
1 พล.ท.สุรพล พิจิตร น.ส.ปนัดดา พิจิตรคดีพล 16-02-2018 24-02-2018
2 นางวาสนา จันทรบัญชร นายวัชระ จันทรบัญชร 21-02-2018 25-02-2018 24 พักสวด
5 นางชุติพร มะลิมาศ นายวิทวัส อวนศรี 21-02-2018 24-02-2018