กำหนดการฌาปนกิจ - วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ศาลา ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ผู้จัดการศพ วันที่จัดงาน ฌาปนกิจ/บรรจุ หมายเหตุ
2 นายไฉน กล่ำดี น.ส.กรรณิการ์ กล่ำดี 23-05-2017 28-05-2017 พักสวด 26-27
4 นายมานะศักด์ ทิพย์ตาภรณ์ น.ส.กมลรัตน์ ทิพย์ตาภรณ์ 22-05-2017 27-05-2017
10 นางพงษ์จันทร์ วานิช นางเพียงใจ อาทิตย์เที่ยง 21-05-2017 25-05-2017