กำหนดการฌาปนกิจ - วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ศาลา ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ผู้จัดการศพ วันที่จัดงาน ฌาปนกิจ/บรรจุ หมายเหตุ
8 นายเก้าเกี่ย แซ่ลิ้ม เรืออาศตรี วรินทร์ ภู่ศิริกานนนท์ 14-08-2017 19-08-2017