กำหนดการฌาปนกิจ - วัดโสมนัสวิหาร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดโสมนัสวิหาร ประจำระหว่างวันที่ 23 - 30 พฤษภาคม 2560

ศาลา วันที่จัดงาน ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ฌาปนกิจ/บรรจุ เจ้าภาพ หมายเหตุ
123-05-2017นายประสิทธิ์ ผาสุข25-05-2017นางนงลักษณ์ รัตพงสินปทีปต์
323-05-2017นายลมัย เย็นภิญโญ28-05-2017-
523-05-2017พล.ต.สมบัติ รอดโพธิ์ทอง30-05-2017น.ส.พิมพ์สุรางค์ รอดโพธิ์ทอง
922-05-2017พ.ท.มงคล สมุทรสาคร27-05-2017พล.ท.นิรันดร สุมทรสาคร