กำหนดการฌาปนกิจ - วัดโสมนัสวิหาร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดโสมนัสวิหาร ประจำระหว่างวันที่ 27 - 3 มิถุนายน 2563

ศาลา วันที่จัดงาน ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ฌาปนกิจ/บรรจุ เจ้าภาพ หมายเหตุ
523-05-2020นางกิ่งกาญจน์ ยังประดับ28-05-2020นายกิติศักดิ์ ยังประดับ
625-05-2020นางมาลี พงศาวลีนุกูลกิจ28-05-2020นางจุลีพร พงศาวลีนุกูลกิจ
822-05-2020นางสุนัดดา เจริญไทย28-05-2020พล.ต. ปรเมศวร์ เจริญไทย
925-05-2020นายทนงค์ ภัทรไชยนันท์30-05-2020นางนงลักษณ์ สุวิทยาวัฒน์