กำหนดการฌาปนกิจ - วัดโสมนัสวิหาร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดโสมนัสวิหาร ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ศาลา ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ผู้จัดการศพ วันที่จัดงาน ฌาปนกิจ/บรรจุ หมายเหตุ
1 นางนิตยา จันทรินทุ น.ส.เจตพิสาส จันทรินทุ 14-07-2018 22-07-2018 21 พักสวด
3 นางพัชรี ประคองพันธ์ นายสมพล ประคองพันธ์ 16-07-2018 22-07-2018
5 พล.อ.อัครเดช ศศิประภา พ.ต.ท.นรบดี ศศิประภา 20-07-2018 21-07-2018
6 นางเกศสุดา สุขสถาพร น.ส.พิชญ์ธร กีรติบุตร 17-07-2018 24-07-2018
7 นางยุภา หอมสิน จ.ส.อ.หญิง ชุติมา หอมสิน 19-07-2018 24-07-2018
9 พล.อ.คณิต เพิ่มทรัพย์ - 18-07-2018 25-07-2018
10 นางเฉลียว สีมันตร พ.อ.เฉลิมพล ทิคง 20-07-2018 29-07-2018 27-28 พักสวด