กำหนดการฌาปนกิจ - วัดโสมนัสวิหาร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดโสมนัสวิหาร ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ศาลา ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ผู้จัดการศพ วันที่จัดงาน ฌาปนกิจ/บรรจุ หมายเหตุ
8 พ.อ.ตั้ว จันทร์ทอง นางกมล จันทร์ทอง 15-08-2017 20-08-2017
9 รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ - 16-08-2017 22-08-2017 22 บรรจุศพ เวลา 1930
10 พ.อ.ถนอม เกิดสุข นางผุสดี เกิดสุข 15-08-2017 20-08-2017