กำหนดการฌาปนกิจ - วัดโสมนัสวิหาร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดโสมนัสวิหาร ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ศาลา ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ผู้จัดการศพ วันที่จัดงาน ฌาปนกิจ/บรรจุ หมายเหตุ
6 พ.อ.โชคชัย เภกะสุต ดร.ปนัดดา เภกะสุต 19-02-2018 25-02-2018
8 นางสวาท เศวตมาลย์ รศ.ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ 19-02-2018 25-02-2018 25 บรรจุศพ