กำหนดการฌาปนกิจ - วัดโสมนัสวิหาร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดโสมนัสวิหาร ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2560

ศาลา ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ผู้จัดการศพ วันที่จัดงาน ฌาปนกิจ/บรรจุ หมายเหตุ
5 นางเรียม ดุลยรัตน์ นางนาฎลัดดา พลอยสุวรรณ 21-06-2017 26-06-2017