กำหนดการฌาปนกิจ - วัดโสมนัสวิหาร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดโสมนัสวิหาร ประจำวันที่ 25 กันยายน 2561

ศาลา ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ผู้จัดการศพ วันที่จัดงาน ฌาปนกิจ/บรรจุ หมายเหตุ
3 พ.อ.พยนต์ ลีละบุตร นางพรเพ็ญ ลีละบุตร 24-09-2018 29-09-2018
5 นายชนาธิป สุรชัยสิทธิกุล พล.ต.อมร อมรวิริยะกุล 24-09-2018 29-09-2018
10 น.ท.ใจหาญ นิยมแสง ร.น. นางพิมลพรรณ วงศาโรจน์ 23-09-2018 30-09-2018 30 ทำบุญเก็บศพ