กำหนดการฌาปนกิจ - วัดโสมนัสวิหาร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดโสมนัสวิหาร ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ศาลา ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ผู้จัดการศพ วันที่จัดงาน ฌาปนกิจ/บรรจุ หมายเหตุ
1 นายประสิทธิ์ ผาสุข นางนงลักษณ์ รัตพงสินปทีปต์ 23-05-2017 25-05-2017
3 นายลมัย เย็นภิญโญ - 23-05-2017 28-05-2017
5 พล.ต.สมบัติ รอดโพธิ์ทอง น.ส.พิมพ์สุรางค์ รอดโพธิ์ทอง 23-05-2017 30-05-2017
9 พ.ท.มงคล สมุทรสาคร พล.ท.นิรันดร สุมทรสาคร 22-05-2017 27-05-2017